top of page

Latest News

7 มิ.ย. 2567

โปรโมชั่นพิเศษ นอกพื้นที่ ลดไปเลย 10%
สำหรับพื้นที่ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด
อบรม หลักสูตร บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (Transport Safety Manager)

โปรโมชั่นพิเศษ นอกพื้นที่ ลดไปเลย 10% 
สำหรับพื้นที่ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด
อบรม หลักสูตร บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (Transport Safety Manager)

7 มิ.ย. 2566

อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.บริหาร)
ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น (เร็วๆนี้)

อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.บริหาร)
ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น (เร็วๆนี้)

29 พ.ค. 2566

อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน/ระดับบริหาร เร็วๆนี้

อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน/ระดับบริหาร เร็วๆนี้

25 พ.ค. 2566

พบกับหน่วยฝึกอบรม หลักสูตร บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยขนส่ง (จป. ขนส่ง) เร็ว ๆ นี้

พบกับหน่วยฝึกอบรม  หลักสูตร บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยขนส่ง (จป. ขนส่ง) เร็ว ๆ นี้

7 ก.พ. 2566

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕

15 ม.ค. 2566

สรุปกฎหมาย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานฯ พ.ศ. 2565

สรุปกฎหมาย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานฯ พ.ศ. 2565

8 ม.ค. 2566

สรุปกฎหมาย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานฯ พ.ศ. 2565

สรุปกฎหมาย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานฯ พ.ศ. 2565

3 ม.ค. 2566

ผู้ประกอบการขนส่งต้องมีบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัย
ในการขนส่ง (Transport Safety Manager : TSM)
บังคับใช้กลุ่มแรก (1 มกราคม 2566) เป็นต้นไป

ผู้ประกอบการขนส่งต้องมีบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัย 
ในการขนส่ง (Transport Safety Manager : TSM) 
บังคับใช้กลุ่มแรก (1 มกราคม 2566) เป็นต้นไป

6 ต.ค. 2565

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องคุณสมบัติ ของบุคคลากร จัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องคุณสมบัติ ของบุคคลากร จัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง
bottom of page