top of page

สรุปกฎหมาย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานฯ พ.ศ. 2565

15 ม.ค. 2566

ประกาศฯ การอบรม, พัฒนาความรู้ของกลุ่ม จป. (2565)

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การฝึกอบรมหรือการพัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มเติม

 

ประกาศนี้ผลบังคับใช้ตั้งแต่ 14 กันยายน 2565

 

โดนนายจ้างต้องจัดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ ได้รับการฝึกอบรมหรือการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มเติม ปีละไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมงตามหลักสูตรแนบท้ายประกาศ

 

เมื่อได้ดำเนินการฝึกอบรมหรือการพัฒนาความรู้ตามข้างต้นแล้วเสร็จ ให้นายจ้าง แจ้งผลการดำเนินการด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ณ สำนักงานสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ที่นายจ้าง มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ดำเนินการ ดังกล่าวแล้วเสร็จ ตามแบบแนบท้ายประกาศ

 

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานที่อธิบดีประกาศกำหนด

1. การฝึกอบรม

1.1 ด้านกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

 

เช่น พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน

1.2 ด้านวิชาการเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น การระบายอากาศ ในงานอุตสาหกรรม การควบคุมมลพิษทางอากาศ การจัดการกากของเสียในงานอุตสาหกรรม การตรวจวัด และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการท างาน การตรวจวัดและวิเคราะห์ความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย ในบรรยากาศ การประเมินความเสี่ยง การสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุหรือโรคจากการทำงาน ระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย กระบวนการผลิตการศึกษาดูงานหรือการสัมมนาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นต้น

 

1.3 ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น กิจกรรม 5ส เทคนิคการเป็นวิทยากร การสอนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน เทคโนโลยีสะอาด สภาวะโลกร้อน การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในงานขนส่ง อันตรายจากฝุ่นระเบิด เป็นต้น

 

2. การพัฒนาความรู้

2.1 การเข้าร่วมการประชุมหรือการสัมมนาวิชาการ เช่น งาน Thailand Labour Management Excellence Award งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ เป็นต้น

2.2 การนำเสนอผลงานทางวิชาการ และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่จัดโดยสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานอื่น

2.3 การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

หมายเหตุ การนับจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมหรือการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

 

1 การฝึกอบรมตามข้อ 1 ให้นับจำนวนชั่วโมงตามกำหนดการของหลักสูตรและต้องเข้ารับอบรมจริง

2 การพัฒนาความรู้ตามข้อ 2 ให้นับชั่วโมงตามระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุมหรือการสัมมนาวิชาการ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศจริง เช่น การศึกษาดูงานให้นับจำนวนชั่วโมงเฉพาะที่มีการศึกษาดูงาน

  

จองการจัดอบรม หรือปรึกษา

Tel : 087-433-7653

E-mail : eastern.tc2011@gmail.com

Line: https://lin.ee/7Xp6oC0

บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

 

 

bottom of page