top of page

Certificates and Standards

International Organization for Standardization

ISO 9001:2015 Safety Training Service

บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดอบรมด้านความปลอดภัย ISO, PSM, OSH, TSM

หน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ระดับหัวหน้างาน และ ระดับบริหาร 

บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดอบรมด้านความปลอดภัย ISO, PSM, OSH, TSM
บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดอบรมด้านความปลอดภัย ISO, PSM, OSH, TSM

บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่งฯ ร่วมกับ กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจัดแคมเปญ

"ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน"

หน่วยงานฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

หลักสูตร ทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดอบรมด้านความปลอดภัย ISO, PSM, OSH, TSM
บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดอบรมด้านความปลอดภัย ISO, PSM, OSH, TSM

บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ขึ้นทะเบียน เป็นผู้ตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต 

(Process Safety Management: PSM)

ประเภทนิติบุคคล ลำดับ เลขที่ C-005

ขึ้นทะเบียนหน่วยจัดอบรม

ผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขา การผลิต การควบคุม และการจัดการสารเคมีอันตรายฯ

เป็นหน่วยฝึกอบรมได้รับการรับรอง จาก "สภาวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท) สาขาเคมี"

บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดอบรมด้านความปลอดภัย ISO, PSM, OSH, TSM

บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่งฯ

ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำการฝึกอบรมแทนกรมการขนส่งทางบก

 

สำหรับการขอขึ้นทะเบียนหรือต่ออายุการการขึ้นทะเบียนเป็นบุคคลวกรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง "หน่วยงานฝึกอบรม TSM" 

บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดอบรมด้านความปลอดภัย ISO, PSM, OSH, TSM
bottom of page