top of page

แนวทางการเตรียมทำระบบ การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Management: PSM)


บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้คำปรึกษาวางระบบคุณภาพ ISO, PSM, OSH, TSM


ความปลอดภัยในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนา อุตสาหกรรมให้เจริญ เติบโตได้อย่างยั่งยืน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ให้ความสำคัญในการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Management : PSM) ในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้การพัฒนาอุตสาหกรรมสามารถ อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งจะนำไปสู่ การพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ดังนั้นกนอ. จึงได้ออก “ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข ในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 (ข้อบังคับฯ PSM) และที่แก้ไขเพิ่มเติม” เพื่อให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่เข้าข่ายสามารถนำระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (PSM) ไปดำเนินการเพื่อป้องกันควบคุม และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพจองการจัดอบรม หรือปรึกษา

Tel : 087-433-7653

E-mail : eastern.tc2011@gmail.com

บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ขึ้นทะเบียน เป็นผู้ตรวจประเมิน ลำดับ ที่ C-005

Yorumlar


bottom of page