top of page

ธุรกิจ SME (วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)เกณฑ์ในการพิจารณาว่าเป็นธุรกิจที่ท่านดำเนินการอยู่นั้น เป็น SME หรือไม่??


ธุรกิจ SME (Small and Medium Enterprises) เป็นธุรกิจที่มีรายได้ สินทรัพย์และพนักงานจำนวนน้อย ผู้ประกอบการ SME คือ ผู้ที่มีความเป็นอิสระ ไม่ขึ้นอยู่กับกลุ่มธุรกิจใด ใช้เงินลงทุนต่ำ ส่วนใหญ่เป็นเงินทุนของเจ้าของธุรกิจเองหรือเงินทุนจากการกู้ยืมสินเชื่อจากธนาคาร จุดเด่นของธุรกิจ SME คือการดำเนินธุรกิจในสินทรัพย์ที่จับต้องได้ มีทั้งธุรกิจการผลิต การค้าและบริการ เช่น ธุรกิจอาหาร การเกษตรหรือโรงแรมขนาดเล็ก


กิจการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เป็นธุรกิจที่ดำเนินการในการผลิตทั้งในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และการทำเหมืองแร่ต่างๆ เกณฑ์การแบ่ง

    - วิสาหกิจรายย่อย มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี และการจ้างงานไม่เกิน 5 คน

    - วิสาหกิจขนาดย่อม มีรายได้ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี และการจ้างงานไม่เกิน 50 คน

    - วิสาหกิจขนาดกลาง มีรายได้ไม่เกิน 100-500 ล้านบาทต่อปี และการจ้างงานเกิน 50-200 คน


กิจการที่เกี่ยวข้องกับการค้า ครอบคลุมธุรกิจด้านการค้าปลีก การค้าส่ง กิจการการนำเข้า-ส่งออกสินค้า และกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ครอบคลุมธุรกิจทางด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม ร้านอาหาร การศึกษา การประกันภัย สุขภาพ การขนส่ง เกณฑ์การแบ่ง

    - วิสาหกิจรายย่อย ธุรกิจที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี และการจ้างงานไม่เกิน 5 คน

    - วิสาหกิจขนาดย่อม ธุรกิจที่มีรายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อปี และการจ้างงานไม่เกิน 30 คน

    - วิสาหกิจขนาดกลาง มีรายได้ไม่เกิน 50-300 ล้านบาทต่อปี และการจ้างงานเกิน 30-100 คน


สิทธิประโยชน์ที่ท่าน "ควร" เป็นสมาชิก สสว. (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)


  1. รับสิทธิประโยชน์จากมาตรการส่งเสริม สนับสนุน อาทิเช่น ด้านสินเชื่อ, การให้เงินอุดหนุน

  2. มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ อาทิเช่น การขยายธุรกิจ, ฟื้นฟูธุรกิจ

  3. มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น ขอรับคำปรึกษาแนะนำการอบรมด้านต่างๆ

ดู 5 ครั้ง

Commentaires


bottom of page