top of page

อ.สุพัตรา สุขสันติกาล

Counselor

การศึกษา

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.บ.เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์


ประสบการณ์

- บริหารงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ

- ผู้ควบคุมมลพิษน้ำ อากาศฯ

- บุคคลากรเฉพาะการจัดเก็บวัตถุอันตราย


ความชำนาญ

- Lead Auditor ISO, ผู้ตรวจประเมิน PSM

จองการจัดอบรม หรือปรึกษา

Line: https://lin.ee/7Xp6oC0

Tel: 087-433-7653

E-mail: eastern.tc2011@gmail.com

บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

อ.สุพัตรา สุขสันติกาล
bottom of page