top of page

อ.รังสรรค์ ม่วงโสรส

Instructor

การศึกษา

ปริญญาเอกคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน

สาถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล


ประสบการณ์

ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง,ระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้กับโรงงานรวมถึงระบบ Fire Fighting


ความชำนาญ

1. สอนหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร, ระดับเทคนิค, ระดับหัวหน้างาน, คณะกรรมการความปลอดภัย, ความปลอดภัยในที่อับอากาศ ฯลฯ

2. การจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยการประเมินความเสี่ยง

3. ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าและปั้นจั่น

จองการจัดอบรม หรือปรึกษา

Line: https://lin.ee/7Xp6oC0

Tel: 087-433-7653

E-mail: eastern.tc2011@gmail.com

บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

อ.รังสรรค์ ม่วงโสรส
bottom of page