top of page

5 หลักสูตรอบรม คุณภาพ รองรับการพัฒนาความรู้


บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้คำปรึกษาวางระบบคุณภาพ ISO, PSM, OSH, TSM

ในปี 2566 บริษัท ตะวันออกเทรนนิ่งฯ เตรียมหลักสูตร คุณภาพ รองรับการ พัฒนาความรู้ 12 ชั่วโมง ตามประกาศกระทรวงฯ เกี่ยวกับความปลอดภัย เรื่อง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการ ด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ 2565 ภายใต้ พรบ. ความปลอดภัยฯ ปี 2554 ดังนี้
1) กฎหมายใหม่ เรื่อง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ปี พ.ศ. 2564

2) ความปลอดภัยในการขนส่ง

3) ระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001)

4) การประเมินความเสี่ยง

5) การสอบสวนและวิเคราะหอุบัติเหตุ
จองการจัดอบรม หรือปรึกษา

Tel : 087-433-7653

E-mail : eastern.tc2011@gmail.com

บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

Comentários


bottom of page