top of page

เตรียมตัวหลักสูตร ISO 39001 การจัดการบุคลากรด้านความปลอดภัยในการขนส่ง TRANSPORT SAFETY MANAGEMENT


ISO39001

รับปรึกษา เตรียมตัว ISO 39001

การจัดการบุคลากรด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (TRANSPORT SAFETY MANAGEMENT)

กรมการขนส่งทางบก ได้ขับเคลื่อนมาตรการ ยกระดับความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกและรถโดยสาร ต้องมีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน


หลักการและเหตุผล


- การวางแผนจัดการการขนส่ง

- การดูแลพนักงานขับรถและความพร้อมของยานพาหนะ

- การกำกับดูแลการขนส่งให้มีความปลอดภัยสูงสุด

- การติดตามการเดินรถผ่านระบบติดตามข้อมูลการเดินทาง

- การบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

- การป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ


...........................


ภารกิจหน้าที่ของผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน

(TRANSPORT SAFETY MANAGER)


การจัดการรถ

- จัดทำแผนบำรุงรักษารถและอุปกรณ์

- ตรวจความพร้อมของรถและอุปกรณ์

- ตรวจอุปกรณ์ความปลอดภัยที่จำเป็น


การจัดการ ผู้ขับรถ

- กำหนดหน้าที่พนักงานขับรถ

- จัดทำแผนการทำงานของพนักงานขับรถ

- จัดแผนการอบรมพนักงานขับรถ

- จัดแผนการตรวจสุขภาพพนักงานขับรถ

- ตรวจแอลกอฮอล์

- ตรวจความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ

- สุ่มตรวจสารเสพติด


การจัดการ การเดินรถ

- จัดทำแผนการเดินทาง

- ตรวจสอบและจัดการการใช้ความเร็ว

- ตรวจสอบสถานะการเดินทาง

- ประเมินสภาพการจราจร

- ตรวจสอบสถานที่ตั้ง / ผู้ประสานงาน


การจัดการการบรรทุกและโดยสาร

- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

- ตรวจสอบความปลอดภัยในการบรรทุกหรือรถโดยสาร

- ตรวจสอบสภาพ บรรจุภัณฑ์/สินค้า

- ตรวจสอบมาตรการการปฏิบัติตามกฎหมาย


การบริหารจัดการ การวิเคราะห์และประเมินผล

- จัดทำแผนรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

- บริหารจัดการ และติดต่อประสานงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

- รายงานอุบัติเหตุวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ


จองการจัดอบรม หรือปรึกษา

Tel : 087-433-7653

E-mail : eastern.tc2011@gmail.com

บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ดู 1 ครั้ง

Comments


bottom of page