top of page

อบรม PSM (Process Safety Management: PSM )อบรม Process Safety Management: PSM


อบรมโดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ ได้รับการรับรองขึ้นทะเบียนกับกนอ.

สำหรับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายร้ายแรง สารไวไฟ ในปริมาณครอบครอง ณ เวลา ใดเวลาหนึ่งเท่ากับหรือมากกว่าปริมาณที่กำหนด จะต้องมีการตรวจประเมินภายในทุก 1 ปี และตรวจประเมินภายนอกทุก 3 ปี

โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

จัดทำหลักสูตร

- ผู้ตรวจประเมินภายใน PSM Internal Auditor

- มาตรฐานและข้อกำหนดการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (Standard & Requirement of Process Safety Management)

เพื่อดำเนินการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (PSM)

และการตรวจประเมินภายในองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

จองการจัดอบรม หรือปรึกษา

Tel : 087-433-7653

บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ขึ้นทะเบียน เป็นผู้ตรวจประเมิน ลำดับ ที่ C-005

Comments


bottom of page