top of page

รับ Consult และ รับตรวจประเมินภายนอก PSM (ตามบังคับใช้กฏหมาย)


Consult และ รับตรวจประเมินภายนอก PSM

การบังคับใช้กฎหมาย ผู้ประกอบการ ที่ตั้งอยู่ในเขต การนิคมอุตสาหกรรม ที่เข้าข่าย ต้องดำเนินการ เรื่องการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต PSM ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


ประเภทโรงงงานที่เข้าข่าย

(1) ที่มีกระบวนการ เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายร้ายแรง ในปริมาณครอบครอง ณ เวลาใด เวลาหนึ่ง มากกว่า หรือ เท่ากับ ปริมาณที่กำหนดในบัญชีท้ายข้อบังคับ

(2) กระบวนการที่เกี่ยวข้อง กับแก๊สไวไฟ หรือ ของเหลวไวไฟ ที่มีปริมาณครอบครอง ตั้งแต่ 4,545 กิโลกรัม หรือ 10,000 ปอนด์ ขึ้นไป ณ เวลาใด เวลาหนึ่ง


หลักเกณฑ์

: ตรวจประเมินภายใน ทุก 1 ปี

: ตรวจประเมินภายนอก ทุก 3 ปี

หรือ กรณีเกิดอุบัติเหตุ (ที่เกี่ยวข้องกับ ความปลอดภัยกระบวนการผลิต) หรือ กรณีขอขยายกำลังการผลิต ( ที่เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยกระบวนการผลิต)

: ยื่นรายงานการตรวจประเมินภายนอก ประกอบกับการขอต่ออายุ หรือ ขออนุญาต ต่อ กนอ.


กำหนดการบังคับใช้

: เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี ( 14 พค 2564) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

กำหนดการบังคับใช้

: เมื่อพ้นกำหนด 2 ปี ( 14 พค 2561) นิคมอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดระยอง การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต คือ การจัดการ ให้เกิดความปลอดภัย ป้องกันการเกิดอุบัติการณ์ และ การบาดเจ็บ ที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการผลิต ที่มีการใช้สารเคมีอันตราย ร้ายแรง โดยใช้มาตรการทางการจัดการ และพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม ในการชี้บ่ง ประเมิน และควบคุมอันตรายจากกระบวนการผลิต และให้หมายความรวมถึง การจัดเก็บ การออกแบบ การใช้ การผลิต การบำรุงรักษา การตรวจสอบ และ การขนส่งหรือเคลื่อนย้าย ในเขตนิคมอุตสาหกรรม


โดยวิทยากรขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินกับ กนอ.ตามประกาศการนิคมฯที่116/2561


จองการจัดอบรม หรือปรึกษา

Tel : 087-433-7653

E-mail : eastern.tc2011@gmail.com

บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ขึ้นทะเบียน เป็นผู้ตรวจประเมิน ลำดับ ที่ C-005

ดู 1 ครั้ง
bottom of page